Gradonačelnik
Naslovna / Lokalna samouprava / Gradonačelnik

Kontakt podaci:

Prijem građana

Adresa:
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 513 503
faks: +381 (0) 31 513 499
e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

Ovlašćeno lice - informacije od javnog značaja


Nataša Vukašinović
natasa.vukasinovic@uzice.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradonačelnik:

 • predstavlja i zastupa Grad
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta
 • osniva gradsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava
 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Grada
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Grada, (uz saglasnost nadležnog organa Republike Srbije)
 • usmerava i usklađuje rad Gradskih uprava
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom Grada ili odlukom Skupštine grada
 • informiše javnost o svom radu
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada onemogućava vršenje nadležnosti Grada
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada.
 • Gradonačelnik je odgovaran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Grada i Gradske uprave.
Pročitajte sve
Trenutno nema dokumenata
Lokacija nije sačuvana