Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

Kontakt podaci:

Adresa:
Vukole Dabića 1-3
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 590 102
e-mail: zoran.militarov@uzice.rs

Adresar službi

Ovlašćena lica - informacije od javnog značaja

Zoran Militarov, načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

zoran.militarov@uzice.rs

Davor Gačić,načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove

davor.gacic@uzice.rs

Milica Ćosović,načelnik Komunalne milicije

milica.cosovic@uzice.rs

Ovlašćena lica- zaštita podataka o ličnosti

Davor Gačić

lzzpol@uzice.rs

031/590-119

 

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju obavlja poslove koji se odose na: 

Inspekcijske poslove

 • vrši nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata, na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način
 • prati stanje, predlaže mere i vrši nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu, donosi rešenja i nalaže mere i prati njihovo sprovođenje
 • prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i postupanje preduzetnika i građana, u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, nadzor u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje Grada, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanje električnom i toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, raskopavanje ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene
 • prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija, izdaju dozvole za vršenje istovara i utovara robe iz motornih vozila
 • prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza,
 • prati stanje, predlaže mere i vrši inspekcijski nadzor nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti trgovine van prodajnog objekta (osim daljinske trgovine), isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena, vrši inspekcijski nadzor u oblasti zaštite prava potrošača u delu nadležnosti Grada i preduzima mere predviđene Zakonom o zaštiti potrošača.
 • vrši inspekcijskog nadzora u oblasti turizma, u skladu sa Zakonom o turizmu
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta, u skladu sa Zakonom o sportu.
 • u okviru Odeljenja organizuje se izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Gradske uprave, sačinjava zapisnik, vode potrebne evidencije, sarađuje sa inspektorima, drugim organima i organizacijama u cilju uspešnijeg obavljanja poslova, angažuju se neposredni izvršioci za izvršenje rešenja, po potrebi obezbeđuje prisustvo policije kod izvršenja rešenja
 • u okviru Odeljenja obavljaju poslovi koji se odnose na pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica, organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite života i imovine građana, preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Gradskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Grada

Komunalnu miliciju

 • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost
 • vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada
 • ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada
 • zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad
 • podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada

 

Pročitajte sve
 • Prosvetna inspekcija
 • Saobraćajna inspekcija
 • Građevinska inspekcija
 • Komunalna inspekcija
 • Ekološka inspekcija
 • Sportska inspekcija
 • Opšta dokumenta
 • Godišnji planovi i izveštaji
Lokacija nije sačuvana