Gradsko pravobranilaštvo
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Gradsko pravobranilaštvo

Adresa:
Nikole Pašića 38 b
31 000 Užice
tel: +381 31 (0) 514 562
e-mail: pravobranilastvo@uzice.rs

Ovlašćena lica - informacije od javnog značaja
Svetlana Kljajić
svetlana.kljajic@uzice.rs

Povezani članci:

Trenutno nema povezanih članaka
Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada, Gradsko pravobranilaštvo:

 • u postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad, gradske organe, ustanove čiji
  je osnivač Grad i druga pravna lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta, kao zastupnik.
 • na osnovu posebno datog punomoćja može zastupati pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima
  gradske opštine, javna preduzeća i mesne zajednice, u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, kada interesi tih pravnih
  lica nisu u suprotnosti sa interesima Grada
 • prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad organa i pravnih lica koja zastupa, posebno u pogledu zaštite njihovih
  imovinskih prava i interesa, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i podzakonskih akata koja su, ili mogu biti, od značaja za
  preduzimanje bilo koje pravne radnje organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i
  društveno negativnih posledica po pravna lica koja zastupa
 • daje pravna mišljenja prilikom zaključivanja ugovora o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada, kao
  i zaknjučivanja ugovora koji imaju za predmet druge imovinskopravne odnose i privrednopravnih ugovora, u roku koji ne može biti
  duži od 30 dana
 • daje pravne savete svim organima Grada koje zastupa
 • preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje
  određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata
Pročitajte sve
Trenutno nema formi
Lokacija nije sačuvana