Skupština grada
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Skupština grada

Kontakt podaci:

Adresa:
Dimitrija Tucovića 52
31102 Užice
tel: +381 (0) 31 590 135
e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Nadležnosti Skupštine Grada:

 • donosi Statut grada i poslovnik Skupštine grada;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih pri hoda Grada, kao i način i merila za određivanje
  visine lokalnih taksa i naknada;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene
  teritorije Grada;
 • donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje
  građevinskog zemljišta;
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada,
  izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje
  predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom
  Grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore
  javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje
  saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 • postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 • bira i razrešava gradonačelnika i, na predlog gradonačelnika, bira zamenika
  gradonačelnika i članove Gradskog veća;
 • utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po
  zakon u;
 • utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 • donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
  javni dug;
 • donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Grada,
  uz saglasnost Vlade Republi ke Srbije i pokreće postupak otuđenja
  nepokretnosti pred nadležnim organima;1
 • propisuje radno vreme ugostiteljski h, trgovinskih i zanatskih objekata;
 • daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
 • osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene
  nadležnosti;
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu
  samouprav u;
 • razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima,
  nevladinim organizacijama;
 • informiše javnost o svom radu;
 • pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg
  akta Rep ublike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samouprav u;
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
 • razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i
  drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik grad;
 • razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudski h i
  manjinskih prava u Gradu;
 • usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
 • donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje lj udskih prava;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.
Pročitajte sve
 • Opšta dokumenta
 • Sl. list arhiva
 • Službeni list 2019.
 • Službeni list 2020.
 • Službeni list 2021.
 • Službeni list 2022.