Objave

Nacrt “Programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Užicu za 2021 – 2023.”

14/05/2021
Poštovani sugrađani, Radna grupa koju su činili predstavnici/ce lokalne samouprave kao nosioca procesa i predstavnici/ce socijalne zaštite, zdravst...
Više

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021 – 2028. godine  

13/05/2021
JAVNI POZIV  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA             za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu                ...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Telekom Srbija”a.d. za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

12/05/2021
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ VI Broj: 502-21/20 Datum...
Više

Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27.stav1. tačka 1)ZJN (Sl. glasnik RS BR.91/19) – Putna infrastruktura u MZ Mokra Gora

12/05/2021
      GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-89/21 Datum: 11.05.2021. godine ...
Više

Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27.stav1. tačka 1)ZJN (Sl. glasnik RS BR.91/19) – Putna infrastruktura u MZ Buar

12/05/2021
    GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-91/21 Datum: 12.05.2021. godine &...
Više

Lista vrednovanja i rangiranja programa organizacija civilnog društva za 2021. godinu

10/05/2021
Listu vrednovanja i rangiranja programa organizacija civilnog društva za 2021. godinu možete pogledati OVDE....
Više

Javna  prezentacija UP Za izgradnju skladišta poljoprivrednih proizvoda na kat. parceli broj 1032/3 KO Buar, selo Buar, grad Užice  

07/05/2021
G R A D   U Ž I C E - GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 03...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

07/05/2021
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV broj 111-18/21 07.05.2021. godine UŽI...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

07/05/2021
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za finansije V broj 111-16/21 07.05.2021. godine UŽICE             Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o za...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

07/05/2021
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove VI broj 111-17/21 05.05.2021. godine UŽICE        ...
Više