Plan detaljne regulacije "Tunel ispod prevoja Kadinjača"
05/12/2019

Plan detaljne regulacije “Tunel ispod prevoja Kadinjača”

Izradi Plan detaljne regulacije “Tunel ispod prevoja Kadinjača” prethodila je izrada Generalnog projekta tunela ispod planine Kadinjača kojim su sagledane četiri moguće varijante koridora. Kao najpovoljnija varijanta ocenjena je tzv „centralna“ koja čini osnov za dalju razradu i izradu Idejnog projekta i predmetnog Plana detaljne regulacije.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Tunel ispod prevoja Kadinjača"
Tekstualni deo plana
Šira situacija
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Planirana namena površina
Grafički deo plana
Regulaciono-nivelacioni plan sa analitičko-geodetskim elementima za obeležavanje
Grafički deo plana
Plan građevinskih parcela sa smernicama za sprovođenje
Grafički deo plana
Elektroenergetska i telekomunikaciona mreža i objekti
Grafički deo plana
Hidrotehnička mreža i objekti
Grafički deo plana
Sinhron plan
Grafički deo plana
Poprečni profil
Grafički deo plana