35. sednica Skupštine grada Užica
12/09/2019

35. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I Broj:06-35/19
Datum: 12.09.2019.godine

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 4/2019), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/2017)
SAZIVAM

 

35. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

 

Sednica će se održati 20. septembra (petak) 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

 

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 32. sednice Skupštine grada
Zapisnik sa 33. sednice Skupštine grada
Zapisnik sa 34. sednice Skupštine grada
1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna komisija
2. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA GRADSKOG VEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
3. IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradonačelnik
4. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA PERIOD JANUAR- JUN 2019. GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2019.GODINU (REBALANS II)
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE UŽICE – CENTRALNI DEO DRUGA FAZA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove i JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ''STARI GRAD'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove i JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA KOJA SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
9. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj i JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „BIOKTOŠ“ O RASPODELI DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj i JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''DUBOKO'' UŽICE ZA 2019. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj i JKP ''Duboko'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI „KASARNA IV PUK“ NA GRAD UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
13. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI DELA KAT. PARCELE BROJ 3833 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
14. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI DELA KAT. PARCELE BROJ 5276 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
15. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA NA LOKACIJI „KASARNA IV PUK“ KRČAGOVO
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG ODLUKE O RAZMENI PRAVA JAVNE SVOJINE NA KAT. PARCELI BR. 8180/4 KO UŽICE, ZA PRAVO PRIVATNE SVOJINE NA DELOVIMA KAT. PARCELA, BR.8180/1, 8180/3 I 8181/2 SVE KO UŽICE, UZ DOPLATU RAZLIKE IZMEĐU TRŽIŠNIH VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET RAZMENE U NOVCU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
17. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA (KRAK ULICE IVE ANDRIĆA)
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
18. PREDLOG ODLUKE O PRENOSU UDELA I OSNIVAČKIH PRAVA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM „AERODROM PONIKVE“ UŽICE NA REPUBLIKU SRBIJU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
19. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE GRADA UŽICA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE, NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE ČINI KOMPLEKS „AERODROM PONIKVE“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
20. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE GRADA UŽICA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE, NA NEPOKRETNOSTIMA – 19 OBJEKATA U KOMLEKSU „AERODROM PONIKVE“ UŽICE I POLETNO - SLETNE STAZE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
21. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP ''NISKOGRADNJA''
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
23. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
- Ekonomske škole
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- Medicinske škole
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- OŠ ''Stari grad"
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- OŠ ''Prva osnovna škola Kralja Petra II"
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- OŠ ''Bogosav Janković" Kremna
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
24. PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU INICIJATIVE ZA BRISANJE I ISPRAVKU NAZIVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
Informacija o ishodu javnog konkursa i izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku otuđenja nepokretnosti
Odgovori na odbornička pitanja