Plan detaljne regulacije "Međaj"
09/12/2019

Plan detaljne regulacije “Međaj”

Područje obuhvaćeno granicom Plana detaljne regulacije “Međaj” u Užicu (u daljem tekstu: Plan) zahvata deo korita reke Đetinje sa priobaljem, odnosno zonu postojećeg sportsko-rekreativnog centra “Međaj”.

Neposredan povod za izradu Plana je donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije “Međaj” u Užicu (broj 350-33/11 od 01.07.2011.godine, koja je objavljena u “Službenom listu grada Užica”, broj 12/2011), kojom je definisano da je potrebno izraditi Plan u cilju racionalnog uređivanja i korišćenja prostora u obuhvatu Plana i izgradnju verskog objekta.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Međaj"
Tekstualni deo plana
Tekstualni deo plana
Tekstualni deo plana
Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata plana
Grafički deo plana
Plan namene površina sa podelom na zone u obuhvatu plana
Grafički deo plana
Plan saobraćajnica sa regulacionim i nivelacionim elementima
Grafički deo plana
Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene
Grafički deo plana
Pravila građenja i regulacije
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana