Plan generalne regulacije "Turica" u Užicu
02/12/2019

Plan generalne regulacije “Turica” u Užicu

Plan generalne regulacije “Turica” u Užicu obuhvata severozapadni deo područja GUP-a grada Užica i čine ga doline Dubokog potoka, Volujačkog potoka i reke Đetinje, a sa severa padine visoravni Zabučje i Karajića stene.  U granici obuhvata plana, nalaze se delovi katastarskih opština Buar i Užice.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Tekstualni deo PGR "Turica" u Užicu
Katastarski i topografski plan sa granicama planskog obuhvata i građevinskog područja
Grafički deo plana
Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom postojećom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Podela na urbanističke zone i podzone
Grafički deo plana
Funkcionalni rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionalnim linijama ulica i površina javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Sprovođenje plana
Grafički deo plana