Plan generalne regulacije "Užice-centralni deo"- I faza
27/11/2019

Plan generalne regulacije “Užice-centralni deo”- I faza

Planom generalne regulacije “Užice-centralni deo”- I faza razrađuje se deo teritorije Grada Užica u površini od oko 732 ha.
Obuhvat Plana je centralni deo područja grada Užica i čine ga kotlina Užice sa padinama Vujića brda, Dovarja, Zabučja,
Starog Grada, Terazija, Pore, dela Buara, zatim, Pašinovac, dolina Uremovačkog i Koštičkog potoka, Cekovina i Babnjevac.
Cilj izrade Plana je formiranje planskog osnova za racionalno uređivanje i korišćenje prostora u obuhvatu Plana.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Užice-centralni deo"- I faza
Tekstualni deo plana
Katastarska podloga sa ortofoto snimkom i katastrom podzemnih instalacija
Grafički deo plana
Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Grada Užica do 2020. godine
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Planirana namena i zaštita površina
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija površina javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija površina javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija površina javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija površina javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Podela prostora na blokove, kapaciteti i sprovođenje
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa poprečnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa poprečnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa poprečnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa poprečnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Podužni profili saobraćajnica
Grafički deo plana
Sinhron plan planiranih koridora infrastrukture
Grafički deo plana
Sinhron plan planiranih koridora infrastrukture
Grafički deo plana
Sinhron plan planiranih koridora infrastrukture
Grafički deo plana
Vodovod i kanalizacija
Grafički deo plana
Elektroenergetska infrastruktura
Grafički deo plana
Telekomunikaciona infrastruktura
Grafički deo plana
Gasifikacija i toplifikacija
Grafički deo plana