Plan generalne regulacije "Sevojno"
28/11/2019

Plan generalne regulacije “Sevojno”

U granici obuhvata plana je prostorna celina “Sevojno”, površine 1184,73.05 ha. Prema
demografskoj projekciji iz GUP-a grada Užica, u ovoj prostornoj celini predviđeno je da
živi oko 7874 stanovnika, odnosno oko 2624 domaćinstava (sa prosečno 3 člana po
domaćinstvu).
Područje u granici plana obuhvata istočni deo područja GUP-a grada Užica i obuhvata
doline Dragićevića potoka, Crkvarskog i Mladovskog potoka, povezane naseljima
Potočanje i Rujevac, a sa zapadne strane, istočnim padinama Mendinog brda.
U granici obuhvata plana, nalaze se delovi katastarskih opština Sevojno, Potočanje i
Duboko.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Sevojno"
Tekstualni deo plana
Katastarski i topografski plan sa granicama planskog obuhvata i građevinskog područja
Grafički deo plana
Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom postojećom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
Grafički deo plana
Podela na urbanističke zone i podzone
Grafički deo plana
Funkcionalna organizacija saobraćajne infrastrukture
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama i površinama javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Sinhron plan komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Sprovođenje plana
Grafički deo plana