Plan generalne regulacije "Krčagovo" u Užicu
28/11/2019

Plan generalne regulacije “Krčagovo” u Užicu

Planom generalne regulacije “Krčagovo” u Užicu razradiće se deo teritorije Grada Užica u površini od oko 605 ha.
Obuhvat Plana je delimično centralni i južni deo područja grada Užica i čine ga kotlina Krčagovo, oivičena padinama Mendinog brda, Ade, Orlovaca, Vujića brda, Karađorđevog šanaca i Kapetanovine.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Krčagovo" u Užicu
Tekstualni deo plana
Postojeća namena
Grafički deo plana
Postojeća namena
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacijom i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Plan organizacije produkcije
Grafički deo plana
Plan organizacije produkcije
Grafički deo plana
Prostorna organizacija naselja sa pretežnom, dopunskom i pratećom namenom i podelom na zone
Grafički deo plana
Prostorna organizacija naselja sa pretežnom, dopunskom i pratećom namenom i podelom na zone
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene
Grafički deo plana
Plan regulacije površina javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Vodovodna mreža
Grafički deo plana
Vodovodna mreža
Grafički deo plana
Kanalizaciona mreža
Grafički deo plana
Kanalizaciona mreža
Grafički deo plana
Telekomunikacije
Grafički deo plana
Plan toplifikacije i gasifikacije
Grafički deo plana
Plan toplifikacije i gasifikacije
Grafički deo plana
Sihron plan instalacija
Grafički deo plana
Sihron plan instalacija
Grafički deo plana
Sprovođenje
Grafički deo plana
Sprovođenje
Grafički deo plana