Plan generalne regulacije "Carina" u Užicu
29/11/2019

Plan generalne regulacije “Carina” u Užicu

Planom generalne regulacije “Carina” u Užicu razradiće se deo teritorije Grada Užica u površini od oko 554 ha.
Obuhvat Plana je severoistočni deo područja grada Užica i čine ga doline Carinskog, Ristanovića i Gluvaćkog potoka, povezane Tatincem, Lazovinom i Čakarevim brdom, a sa juga i zapada oivičene padinama Vujića brda i Ibiševog guvna.

Cilj izrade Plana je formiranje planskog osnova za racionalno uređivanje i korišćenje
prostora u obuhvatu Plana.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Carina" u Užicu
Tekstualni deo plana
Namena površina postojeće stanje
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim i nivelacionim planom
Grafički deo plana
Prostorna organizacija naselja sa pretežnom, dopunskom i pratećom namenom i podelom na zone
Grafički deo plana
Prostorna organizacija naselja sa pretežnom, dopunskom i pratećom namenom i podelom na zone
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Plan regulacije površine javne namene sa analitičko geodetskim elementima
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Elektroenergetska mreža i objekti
Grafički deo plana
Način sprovođenja plana
Grafički deo plana