Plan detaljne regulacije "Petlja u Zlakusi"
11/12/2019

Plan detaljne regulacije “Petlja u Zlakusi”

Plan detaljne regulacije “Petlja u Zlakusi” je planski osnov za utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom u cilju realizacije izgradnje priključka opštinskog puta na državni put (Ib reda broj 23, sa stacionažom km. 563+619.028), i prelaskom iznad magistralne međunarodne jednokolosečne elektrificirane železničke pruge E-79 Beograd-Državna granica.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Petlja u Zlakusi"
Tekstualni deo plana
Katastarsko -topografska podloga sa granicom plana
Grafički deo plana
Koncept plana saobraćaja i infrastrukture
Grafički deo plana
Planirana namena površina sa podelom na urbanističke zone
Grafički deo plana
Vrsta i način korišćenja zemljišta prema evidenciji službe katastra
Grafički deo plana