Plan detaljne regulacije "Kasarna IV puk" I faza
10/12/2019

Plan detaljne regulacije “Kasarna IV puk” I faza

Plan detaljne regulacije ”Kasarna IV puk” u Krčagovu I faza, (u daljem tekstu: Plan) utvrđuje i razrađuje detaljna urbanistička rešenja zasnovana na dugoročnoj strategiji i koncepciji uređenja prostora i izgradnje objekata.

Plansko područje obuhvata prostor transformacije građevinskog fonda  i uređenje građevinskog zemljišta kroz izgradnju i obnovu.

U granici obuhvata Plana nalazi se građevinsko zemljište (u građevinskom području).

Građevinskom zemljištu javnih namena pripadaju:

  • kompleks integrisanog državnog univerziteta
  • saobraćajna infrastruktura-zemljište pod ulicama:Nova 1,Nova 2, Nova 3, Nova 4, Nova 5
  • posebna namena – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
  • državna i gradska uprava
  • uređena zelena površina – studentski park

Građevinskom zemljištu ostalih namena pripadaju:

  • komercijalni sadržaji
  • objekti višeporodičnog stanovanja
Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Kasarna IV puk" I faza
Tekstualni deo plana
Katastarsko -topografski plan sa ortofoto snimkom i granicom obuhvata plana
Grafički deo plana
Izvod iz Plana generalne regulacije "Krčagovo"
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Funkcionalna organizacija prostora-namena površina
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija i podela građevinskog zemljišta na površine za javne i ostale namene
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Podela prostora na blokove, zaštita i ograničenja u prostoru i dalje sprovođenje
Grafički deo plana
Sistem zelenila
Grafički deo plana