Plan detaljne regulacije "Deponija Duboko"
11/12/2019

Plan detaljne regulacije “Deponija Duboko”

Plan detaljne regulacije “Deponija Duboko” je planski osnov za utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom u cilju proširenja regionalne deponije i uvođenja novih tehnologija, i sprovođenja postupka eksproprijacije zemljišta.

Opšti ciljevi za izradu Plana se sastoje u:

  • Stvaranju preduslova za unapređenje životne sredine u Regionu Duboko;
  • Povećanju životnog standarda stanovništva i unapređenju kvaliteta života;
  • Definisanju planskog osnova kao preduslova za uspostavljanje racionalnog uređenja i korišćenja prostora kompleksa regionalne deponije Duboko;
  • Uspostavljanju održivog integralnog sistema upravljanja otpadom, u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. god. i EU Direktivama o otpadu i standardima za zaštitu životne sredine, čime se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Glavni ciljevi su:

  • Povećanje kapaciteta i produžetak životnog veka deponije proširenjem tela deponije i promenom tehnologije popunjavanja deponije koja će istovremeno doprineti stabilnosti tla i smanjenju kritičnih tačaka u postojećem telu deponije;
  • Uvođenje novih tehnologija upravljanja otpadom.
Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Deponija Duboko"
Tekstualni deo plana
Izvod iz PP Grada Užica
Grafički deo plana
Katastarsko-topografska podloga sa ortofoto snimkom i obuhvatom plana
Grafički deo plana
Planirana namena površina sa podelom na urbanističke zone
Grafički deo plana
Podužni profili
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje-situacija i nivelacija
Grafički deo plana
Sistem mreža komunalne infrastrukture
Grafički deo plana
Urbanistička parcelacija površina za javne namene
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Vrsta i način korišćenja zemljišta prema katastarskoj evidenciji -postojeće-
Grafički deo plana