Izmena i dopuna PGR "Bela Zemlja" Užice
02/12/2019

Izmena i dopuna PGR “Bela Zemlja” Užice

Izmena i dopuna PGR “Bela Zemlja” Užice obuhvata područje u okviru postojećih granica plana. Cilj izmena i dopuna Plana je usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br. 132/2014)

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Izmena i dopuna PGR "Bela Zemlja" Užice
Tekstualni deo plana
Katastarski i topografski plan sa granicama planskog obuhvata i građevinskog područja
Grafički deo plana
Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana sa pretežnom namenom
Grafički deo plana
Podela na urbaniostičke zone i podzone
Grafički deo plana
Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana sa pretežnom namenom
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama ulica i površina javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
Grafički deo plana