Plan generalne regulacije "Užice-centralni deo" II faza
28/11/2019

Plan generalne regulacije “Užice-centralni deo” II faza

Planom je obuhvaćen južni deo prostorne celine Užice, u površini od oko 177 ha. Cilj izrade i donošenja plana je da se utvrdi namena zemljišta, pravila uređenja i građenja i način realizacije planiranih sadržaja, a u skladu sa planskom dokumentacijom (Generalni urbanistički plan grada Užica do 2020.godine),  koja predstavlja osnov za izradu.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Užice-centralni deo" II faza
Tekstualni deo plana
Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Užica do 2020. godine
Grafički deo plana
Postojeće stanje- prikaz šireg područja sa obuhvatom plana i topografsko-kartastarskim podacima
Grafički deo plana
Postojeće stanje- pretežna namena
Grafički deo plana
Planirano stanje-pretežna namena površina i režimi korišćenja prostora
Grafički deo plana
Planirano stanje-urbanistička parcelacija-regulacione linije i podela prostora na površine javne i površine ostale namene
Grafički deo plana
Planirano stanje urbanistička regulacija-građevinske linije i zone za izgradnju
Grafički deo plana
Planirano stanje -podela prostora na blokove i sprovođenje plana
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa karakteritičnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Analitičko-geodetski elementi sa karakteritičnim profilima saobraćajnica
Grafički deo plana
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički deo plana
Planirano stanje-sinhron plan-tehničke i komunalne infrastrukture
Grafički deo plana