Plan detaljne regulacije "Stari Grad"
09/12/2019

Plan detaljne regulacije “Stari Grad”

Planom  detaljne regulacije “Stari Grad” definisana je pretežna namena površina koja je u skladu sa planom višeg reda – GUP-om grada Užica do 2020.g. Za severni deo obuhvata Plana, GUP-om definisana namena Park “Stari grad”, koji predstavlja centralni gradski park, se zadržava sa akcentom na utvrđenje Užički grad i hidrocentralu “Pod gradom”, kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja. Koncept revitalizacije Užičkog grada sa okruženjem je da se kroz analizu i valorizaciju postojećeg stanja, istorijske građe i osnova, predloži razvoj, organizacija i uređenje ovog izuzetno atraktivnog i osetljivog područja. Polazno opredeljenje je da se zaštitom kulturne baštine, obezbedi čuvanje i jačanje jedinstvenog karaktera prostora, a da se istovremeno stimulišu blage intervencije u prostoru na način koji će omogućiti privlačenje investicija i jačanje turističke ponude grada Užica.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Stari Grad"
Tekstualni deo plana
Katastarski i topografski plan sa ortofoto snimkom i granicom plana
Grafički deo plana
Izvod iz GUP-a grada Užica do 2020. godine
Grafički deo plana
Namena površina-postojeće stanje
Grafički deo plana
Planirana namena i površina
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija i saobraćajno rešenje
Grafički deo plana
Sinhron plan infrastrukture
Grafički deo plana
Sprovođenje plana i podela na urbanističke blokove
Grafički deo plana