Plan detaljne regulacije "Prvi Partizan" Bela Zemlja-Ljubanje
10/12/2019

Plan detaljne regulacije “Prvi Partizan” Bela Zemlja-Ljubanje

Plan detaljne regulacije “Prvi Partizan” Bela Zemlja-Ljubanje je stvario planski osnov za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos kat. parcele br. 743/1 KO Ljubanje u cilju izgradnje fabrike za kompletiranje i pakovanje municije sa pratećim sadržajima, kao objekata od značaja za odbranu zemlje.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Prvi Partizan" Bela Zemlja-Ljubanje
Tekstualni deo plana
Izvod iz PP Grada Užica
Grafički deo plana
Katastarsko topografski plan sa ortofoto snimkom i granicom plana
Grafički deo plana
Namena površina i urbanistička regulacija
Grafički deo plana
Plan građevinskih parcela sa smernicama za sprovođenje
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje-situacioni i nivelacioni plan saobraćajnica
Grafički deo plana
Sinhron plan mreže i objekata infrastrukture
Grafički deo plana
Zaštita i ograničenja u prostoru
Grafički deo plana