20. sednica Skupštine grada Užica
20/09/2022

20. sednica Skupštine grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD UŽICE

SKUPŠTINA GRADA

I Broj: 06-65/22

Datum: 20. septembar 2022.godine

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (”Službeni list grada Užica” broj 4/19) i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (”Službeni list grada Užica” broj 40/17) SAZIVAM

 

  1. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

 

Sednica će se održati 28. septembra 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2022.GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2022.GODINU (Rebalans II)
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
- Zaključak Gradskog veća i Amandman 1 odbornika Vladana Virijevića na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Užica za 2022. godinu na pozicije 11/0 i 12/0 PLATE DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH I SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
- Zaključak Gradskog veća i Amandman 2 odbornika Vladana Virijevića na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Užica za 2022. godinu na pozicije 21/0 i 22/0 PLATE DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH I SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
- Zaključak Gradskog veća i Amandman 3 odbornika Aleksandra Vučićevića na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Užica za 2022. godinu na poziciju 220/0 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA
- Zaključak Gradskog veća i Amandman 4 odbornika Aleksandra Vučićevića na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Užica za 2022. godinu na poziciju 221/0 TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA
- Zaključak Gradskog veća i Amandman 5 odbornika Vladana Virijevića na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Užica za 2022. godinu na poziciju 277/0 PROJEKAT ŽESTIVAL, USLUGE PO UGOVORU
3. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA KOJA SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE, ZA PERIOD OD 01.1. DO 30.6.2022. GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP BIOKTOŠ ZA 2022. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
- PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''BIOKTOŠ'' ZA 2022. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU ZA JKP „GRADSKA TOPLANA UŽICE“ UŽICE
Stručna obrada: JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
- PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU ZA JKP „GRADSKA TOPLANA UŽICE“ UŽICE
Stručna obrada: JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JP „UŽICE RAZVOJ“ ZA 2022. GODINU
Stručna obrada: JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU ZA JP „VELIKI PARK“ UŽICE
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
- PREDLOG REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU ZA JP „VELIKI PARK“ UŽICE
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OSNIVAČA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE ''SKRAPEŽ VODE'' POŽEGA
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće
9. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA UŽICA-REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BUDVA, REPUBLIKA CRNA GORA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMEN OBELEŽJA DR LAZI LAZAREVIĆU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG ODLUKE O UPISU NEPOKRETNOSTI U POSLOVNE KNJIGE IMOVINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
ZBIRNA TABELA IMOVINE GRADA
13. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE JP ''VELIKI PARK'' UŽICE, NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
14. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA OMLADINSKE ULICE, U UŽICU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
15. PREDLOG ODLUKE O USLOVIMA OZAKONJENJA POSTOJEĆIH OBJEKATA U ZONI II I III AKUMULACIJE „VRUTCI“
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA UŽICA PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA- LOKACIJA MEJUG
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
17. PREDLOG ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI
- DELA KAT. PARC. 7120/3 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- DELA KAT. PARCELE BR. 7120/ 5 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
- DELA KAT. PARCELE 4718 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
18. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JP ''VELIKI PARK'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
19. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SKUPŠTINE AD ''UŽICE GAS'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
20. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SKUPŠTINE ''BIZNIS INKUBATOR CENTAR UŽICE'' DOO
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
21. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU:
- JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
22. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
23. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU :
- TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE ''RADOJE LJUBIČIĆ'' UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA UŽIČKE GIMNAZIJE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
24. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU :
- JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „DUŠAN JERKOVIĆ“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „STARI GRAD“ UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „ALEKSA DEJOVIĆ“ SEVOJNO
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
- JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ ''BOGOSAV JANKOVIĆ'' KREMNA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
INFORMATIVNO:
- Informacija o ishodu javnog konkursa i izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku otuđenja nepokretnosti na lokaciji ''Kasarna IV Puk'' Krčagovo (Kat. parcela broj 3820/21 i 3820/22, obe KO Užice).
- Informacija o ishodu javnog konkursa i izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku otuđenja kat. parcele broj 3820/23 KO Užice, kat. parcela broj 4213/2, 4213/3, 4214/1 i 4299/5 sve KO Sevojno.
ZAPISNIK SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA
ZAPISNIK SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA
ODGOVORI NA ODBORNIČKA PITANJA