Javni uvid povodom izrade PGR-a „UŽICE – CENTRALNI DEO“ III FAZA  
22/10/2021

Javni uvid povodom izrade PGR-a „UŽICE – CENTRALNI DEO“ III FAZA  

 

G R A D   U Ž I C E

-Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove-

U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik  RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20, 52/21)

oglašava

JAVNI UVID

 

povodom izrade

PLANA GENERALNE REGULACIJE „UŽICE – CENTRALNI DEO“ III FAZA

 

Skupština grada Užica donela je 07.06.2018. godine Odluku o izmenama i dopunama odluke o pristupanjanju izradi Plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“ („Sl. list grada Užica“, broj 26/18).

Javni uvid održaće se od 29.oktobra 2021.godine do  29. novembra 2021. godine u holu  Skupštine grada Užica – hodnik  levo od glavnog ulaza,  ul. Dimitrija Tucovića br. 52 u Užicu.U toku trajanja  javnog uvida materijal za  javni uvid biće izložen i na zvaničnoj internet stranici grada Užica (www.uzice.rs).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52, Užice, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 29.11.2021. godine.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 06.12.2021. godine u Velikoj sali grada Užica, u 10 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Užica.

Materijal za javni uvid

Materijal za javni uvid

Opis

Preuzimanje

Grafički prilog broj 2.
Izvod iѕ GUP-a
Grafički prilog br. 5.
Pretežna namena prostora
Grafički prilog br.6.1.
Parcelacija
Grafički prilog br. 6.2.
Parcelacija
Grafički prilog br. 7.
Podela građ.područja na blokove i dalje sprovođenje plana
Grafički prilog br.8.1.
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički prilog br.8.2.
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički prilog br.8.3.
Nivelacija, funkcionalna organizacija i rang saobraćajnica
Grafički prilog br.9.1.
Sinhron plan tehničke i komunalne infrastrukture
Grafički prilog br.9.2.
Sinhron plan tehničke i komunalne infrastrukture
Tekst
Tekstualni deo