Plan generalne regulacije "Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda" u Gorjanima, Grad Užice
02/12/2019

Plan generalne regulacije “Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda” u Gorjanima, Grad Užice

Planom generalne regulacije “Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda” u Gorjanima, Grad Užice je definisana planska osnova kao preduslova za uspostavljanje racionalnog uređenja i korišćenja prostora i izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Užice i Sevojno na području obuhvata Plana u skladu sa principima održivog razvoja. Izrada i realizacija projekta za razvoj infrastrukture za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, koji je  dugoročno isplativ i održiv, proistekla je iz potrebe da se spreče negativni uticaji na životnu sredinu gradskog naselja kao i naselja nizvodno od Užica koja su pod uticajem zagađenja.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan generalne regulacije "Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda" u Gorjanima, Grad Užice
Tekstualni deo plana
Izvod iz PP Grada Užica
Grafički deo plana
Katastarsko topografski plan sa granicama obuhvata plana
Grafički deo plana
Planirana namena površina sa podelom na urbanističke zone
Grafički deo plana
Postojeća namena površina
Grafički deo plana
Saobraćajno rešenje- analitičko-geodetski elementi i nivelacija
Grafički deo plana