Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju DV br.116/1 TS "Kosjerić" -TS "Sevojno" (na teritoriji grada Užica)
09/12/2019

Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju DV br.116/1 TS “Kosjerić” -TS “Sevojno” (na teritoriji grada Užica)

Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju DV br.116/1 TS “Kosjerić” -TS “Sevojno” (na teritoriji grada Užica) urađen je u cilju zadovoljenja budućih potreba za električnom energijom, potrebno je pravovremeno planiranje izgradnje i rekonstrukcije
elektroenergetskih objekata, uz sukcesivno otklanjanje nedostataka na istima. S obzirom da je predmet obrade u Planu detaljne regulacije trasa postojećeg dalekovoda, usaglašena je sa planovima šireg
područja.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju DV br.116/1 TS "Kosjerić" -TS "Sevojno" (na teritoriji grada Užica)
Tekstualni deo plana
Dispozicija predmetnog područja u odnosu na neposredno okruženje
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana
Planirana pretežna namena površina i sinhron plan komunalne infrastrukture u okviru planskog obuhvata
Grafički deo plana