Plan detaljne regulacije "Turist"
09/12/2019

Plan detaljne regulacije “Turist”

Područje koje je obuhvaćeno Planom nalazi se u Prostornoj celini Užice, KO Užice, na gradskoj plaži, severozapadno od regulisanog korita reke Đetinje, između Ulice Mihaila Ilića na severozapadu i Ulice 1300 kaplara, koja ujedno predstavlja jugoistočnu granicu obuhvata Plana.

Prostor koji je predmet urbanističke razrade čine parcele koje su izgrađene (kat. parcele br. 8180/1 i 8180/4) i neizgrađene parcele (8181/2, 8180/3 i 8190/2) i određen je dvema obodnim saobraćajnicama – Ulicom Mihaila Ilića i Ulicom 1300 kaplara. Pripada užoj kontaktnoj zoni gradskog centra.

Tekstualni i grafički deo plana

Opis

Preuzimanje

Plan detaljne regulacije "Turist"
Tekstualni deo plana
Detaljna namena površina /postojeće stanje/
Grafički deo plana
Izvod iz GUP-a grada Užica do 2020. godine
Grafički deo plana
Katastarsko-topografska podloga sa ortofoto snimkom i granicom plana
Grafički deo plana
Planirana namena i površina
Grafički deo plana
Sinhron plan infrastrukture
Grafički deo plana
Urbanistička regulacija i saobraćajno rešenje
Grafički deo plana