Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta Dragan Aleksijević
18/09/2023

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta Dragan Aleksijević

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE  SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI        Broj: 502-18/23

Datum: 15.09.2023.god.

 

Na osnovu čl.10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik» RS br.134/04 i 36/09)  daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E  

Nosilac projekta – investitor Dragan Aleksijević, Popova voda bb, Bela Zemlja, JMBG 2004983790043, podneo je ovom Odeljenju – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: „Izgradnja veleprodajnog centra“ na kat. parceli br. 1207/1 KO Drijetanj, Bela Zemlja, Užice. Neto površina objekta 606,16 m2.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb u Užicu.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, oglasnoj tabli Gradske uprave Užice ili na Internet adresi: www.uzice.rs.