Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica za 2021. godinu
22/04/2021

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica za 2021. godinu

Odeljenje za zaštitu životne sredine
i održivi razvoj Grada Užica
VI Broj 352-129/21
Datum: 22.04.2021. godine

 

Na osnovu Odluke gradonačelnice o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti porodičnih objekata i stambenih zgrada II broj 352-129/21 od 20.04.2021. godine, Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu za 2021. godinu (”Sl.list Grada Užica” 17/21), i Ugovorom sa Ministarstvom zaštite životne sredine br 401-85/21 od 25.03.2021.godine Grad Užice,

raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica za 2021. godinu

 

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

1. Da je vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili stanu koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni (prema rešenju za porez), gde se i registruje povećano zagađenje vazduha u zimskom periodu.

2. Da stambeni objekat-kuća nije priključena na gradski toplovod, odnosno da stambena zgrada za kolektivno stanovanje nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod.

3. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

 • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
 • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
 • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
 • rešenje o ozakonjenju.

4. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu.

5. Ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Pravo učešća na Konkursu nemaju :

 1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.
 2. Građani koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada Užica za sufinansiranje mera energetske efikasnosti OSIM građana koji podnose zahtev za sufinansiranje nabavke kotla na gas, a koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada za izradu termoizolacije ili ugradnju stolarije.
 3. Vlasnici stambenih objekata na kojima je u prethodnom periodu sredstvima Grada Užica sufinansirana neka od mera energetske efikasnosti, OSIM vlasnika koji podnose zahtev za sufinansiranje nabavke kotla na gas.
 4. Vlasnici objekata koji su u prethodne dve godine posle potpisivanja Ugovora odustali od odobrene subvencije.

 II U 2021.godini sufinasiraće se mere:

1. Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim kućama:

 • Maksimalno učešće Grada do 120.000,00 dinara sa PDV po prijavi, odnosno do 50% iznosa sa PDV.
 • Planirana sredstava 12.000.000 dinara.

2. Nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim kućama:

 • Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 dinara sa PDV po prijavi, odnosno do 50% iznosa sa PDV.
 • Planirana sredstva 6.000.000 dinara.

3. Nabavka kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće:

 • Maksimalno učešće Grada do 85.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
 • Planirana sredstva 2.000.000 dinara.

4. Nabavka kotlova na gas za porodične kuće:

 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 24.000.000 dinara.

5Nabavka kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama:

 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 10.000.000 dinara.

 III POTREBNA DOKUMENTA

 A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti,
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta,
 3. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
 4. Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od dve godine (fotokopija)
 5. Fotokopija Užičke porodične kartice (za porodice sa troje i više dece) i fotokopiju lične karte korisnika kartice,
 6. Potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu, koju izdaje AD ”UŽICE-GAS” (za meru nabavka kotla na gas),
 7. Izjava podnosica prijave o korišćenju sredstva Grada za ovu namenu,
 8. Predračun za materijal, opremu i radove.

B) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Užica,
 2. Potvrda JKP „Gradska toplana Užice“ da nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod, za vlasnike stanova u stambenim zgradama.

V) Dokumentacija koja se daje na uvid Komisiji prilikom obilaska objekta:

 1. Građevinski projekat objekta (po potrebi).

G) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka radova:

 1. Zahtev za povraćaj sredstava,
 2. Dokaz o završetku radova (potvrda Komisije),
 3. Fiskalne i gotovinske račune za materijal, opremu i radove,
 4. Izveštaj o ispitivanju koeficijenta prolaza toplote proizvođača stolarije, izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela (mera 2.),
 5. Popunjen i overen garantni list za materijal, opremu i radove,
 6. Ugovor o isporuci gasa (mera 4 i 5).

IV Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Užica

 Konkurs je otvoren do 22.05.2021. godine.

V Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

VI Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod tačkom A.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, lično u kancelariji broj 9 Gradske uprave ili poštom na adresu:

Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2021. GODINU-Ne otvarati

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/592-421.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Užica, na portirnici zgrade Gradske uprave i Gradskoj opštini Sevojno.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa
Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti
Prijavni obrazac
Izjava o korišćenju sredstava
Test energetske efikasnosti