Јавни конкурс за избор директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице
30/12/2021

Јавни конкурс за избор директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице

На основу члана 28. и 32. Статута и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора број 16/1 од 23.12.2021. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице  објављује

Јавни конкурс

 за избор директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице, Дубоко бб, Ужице.

ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Директор је надлежан за следеће послове:

            1) представља и заступа Предузеће у складу са законом и оснивачким уговором;

            2) организује и руководи радом и пословањем;

            3) води пословање Предузећа;

            4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;

            5) самостално доноси одлуке и акта који нису у надлежности других органа,

            6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

            7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење;

            8) предлаже финансијске извештаје;

            9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);

            10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;

            11) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова;

            12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;

            13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;

            14) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста послова;

            15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;

            16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надлежности;

            17) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна;

            18) обавља и друге послове у складу са законом и оснивачким актом, који нису у надлежности Надзорног одбора;

МЕСТО РАДА

Ужице, Дубоко бб.

 СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних Законом о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Дубоко“ Ужице, испуњава и следеће посебне услове прописане Законом о јавним предузећима:

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно завршен грађевински, технолошки, машински, архитектонски, правни или економски факултет;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

  • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  • обавезно психијатријско лечење на слободи;
  • обавезно лечење наркомана;
  • обавезно лечење алкохоличара;
  • забрана вршења позива, делатности и дужности.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“ број 65/16).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:

ЈКП “Дубоко” Ужице, Ужице, Дубоко бб.

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком “За јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко“ Ужице” и предају се путем поште или непосредно у писарници ЈКП “Дубоко” Ужице.

ПРИЈАВА

Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

            – Извод из матичне књиге рођених;

            – Диплома о стеченом високом образовању;

            – Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима или копија радне књижице уколико је предузеће ликвидирано);

            – Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            – Уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (Министарство унутрашњих послова);

            – Уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија за спровођење конкурса за избор ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Властимир Вељовић.

Контакт телефон 031/525-061.

Овај оглас се објављује у “Службеном гласнику РС“, у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, на сајту града Ужица www.uzice.rs и сајту ЈКП “Дубоко” Ужице www.duboko.rs.