Javni konkurs za izbor direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice
30/12/2021

Javni konkurs za izbor direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice

Na osnovu člana 28. i 32. Statuta i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora broj 16/1 od 23.12.2021. godine, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice  objavljuje

Javni konkurs

 za izbor direktora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice

 

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

Javno komunalno preduzeće Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice, Duboko bb, Užice.

POSLOVI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

Direktor je nadležan za sledeće poslove:

            1) predstavlja i zastupa Preduzeće u skladu sa zakonom i osnivačkim ugovorom;

            2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem;

            3) vodi poslovanje Preduzeća;

            4) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada;

            5) samostalno donosi odluke i akta koji nisu u nadležnosti drugih organa,

            6) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

            7) predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

            8) predlaže finansijske izveštaje;

            9) predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta osnivača (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava);

            10) učestvuje u radu, predlaže i izvršava odluke Nadzornog odbora;

            11) donosi odluku o pokretanju postupka javne nabavke dobara, usluga i radova;

            12) donosi odluku o dodeli ugovora u postupcima javnih nabavki;

            13) donosi odluke u postupku javnih nabavki;

            14) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji vrsta poslova;

            15) donosi odluke o ostvarivanju prava iz radnog odnosa;

            16) imenuje osnivače komisija za pojedine oblasti iz svoje nadležnosti;

            17) stara se o blagovremenoj izradi periodičnih izveštaja i godišnjeg obračuna;

            18) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, koji nisu u nadležnosti Nadzornog odbora;

MESTO RADA

Užice, Duboko bb.

 STRUČNA OSPOSOBLJENOST, ZNANJA I VEŠTINE KOJE SE OCENJUJU U IZBORNOM POSTUPKU

Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Duboko“ Užice, ispunjava i sledeće posebne uslove propisane Zakonom o javnim preduzećima:

            1) da je punoletno i poslovno sposobno;

            2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama, odnosno završen građevinski, tehnološki, mašinski, arhitektonski, pravni ili ekonomski fakultet;

            3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;

            4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;

            5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

            6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

            7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

            8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

            9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

  • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
  • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
  • obavezno lečenje narkomana;
  • obavezno lečenje alkoholičara;
  • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

OCENJIVANJE U IZBORNOM POSTUPKU

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća ocenjuju se u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća (“Službeni glasnik RS“ broj 65/16).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijave se podnose na adresu:

JKP “Duboko” Užice, Užice, Duboko bb.

Prijave se podnose u zatvorenom kovertu sa naznakom “Za javni konkurs – za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice” i predaju se putem pošte ili neposredno u pisarnici JKP “Duboko” Užice.

PRIJAVA

Prijava za javni konkurs sadrži:

Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt podatke, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblicima znanja i svojeručni potpis kandidata.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU

            – Izvod iz matične knjige rođenih;

            – Diploma o stečenom visokom obrazovanju;

            – Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrda izdata od strane poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat zaposlen ili je bio zaposlen. Potvrda mora sadržati podatke o vremenskom periodu u kome je kandidat radio i na kojim poslovima ili kopija radne knjižice ukoliko je preduzeće likvidirano);

            – Overena izjava kod nadležnog organa da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

            – Uverenje od nadležnog organa da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (Ministarstvo unutrašnjih poslova);

            – Uverenje od nadležnog suda da mu nisu izrečene mere bezbednosti: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; obavezno lečenje narkomana; obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Vlastimir Veljović.

Kontakt telefon 031/525-061.

Ovaj oglas se objavljuje u “Službenom glasniku RS“, u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, na sajtu grada Užica www.uzice.rs i sajtu JKP “Duboko” Užice www.duboko.rs.