Javna nabavka - Usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju
10/06/2019

Javna nabavka – Usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju

GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA,
OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOST
IV Broj: 404-164/19
Datum: 10.06.2019.

Na osnovu člana 60.stav1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti IV Broj 404-164/19 od 07.06.2019 godine,
GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
Užice, Dimitrija Tucovića br. 52
Objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
1. Podaci o naručiocu:
Grad Užice – Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Internet adresa naručioca: www. uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
3. Vrsta predmeta javne nabavke: usluge.
4. Predmet javne nabavke: Usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju.
5. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama
6.Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: usluge pomoći u kući-98513310 EA05
7.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.
Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www. uzice.rs
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku male vrednosti: Usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju (usluge): IV Broj 404-164/19- NE OTVARATI.»
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 20.06.2019. godine do 11,00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 20.06.2019. godine u 12,00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
13. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
14. Lica za kontakt su: Slaviša Projević, dil. ekonomista slavisa.projevic@uzice.rs,
Nataša Vukašinović, dipl.pravnik natasa.vukainovic@uzice.rs,

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru