Javna nabavka - Radovi na rekonstrukciji Narodnog pozorišta u Užicu - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva član 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama
22/05/2020

Javna nabavka – Radovi na rekonstrukciji Narodnog pozorišta u Užicu – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva član 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama

 

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-122/20
Datum: 22.05.2020. godine

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
1. Naziv, adresa i internet adresa Naručioca: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj; Užice, ul. Dimitrija Tucovića br. 52; www.uzice.rs
2. Vrsta predmeta nabavke: radovi
3. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji Narodnog pozorišta u Užicu; 45454000-4-radovi na rekonstrukciji
4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu: član 36. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.
Razlozi za primenu ovog postupka su: Usled dodatnih usluga ili radova koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat ili u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor zaključi sa prvobitnim dobavljačem, da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radova (nepredviđeni radovi) nije veća od 15% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, da od zaključenja prvobitnog ugovora nije proteklo više od tri godine i da:
• Se takve usluge ili radovi ne mogu razdvojiti u tehničkom ili ekonomskom pogledu, od prvobitnog ugovora o javnoj nabavci, a da se pri tom ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehničke teškoće ili nesrazmerno veliki troškovi za naručioca, u skladu sa pozitivnim mišljenju Uprave za javne nabavke broj 404-02-1467/20 od 04.05.2020.godine.

5. Poziv za podnošenje ponuda naručilac dostavlja Poziv za podnošenje ponude se upućuje : Zanatska zadruga „CMP“ Užice, ul. Ljube Stojanovića br. 3; MB: 07281587; PIB: 101781839; tr. 160-453062-54.

6.Lica za kontakt Nataša Vukašinović : natasa.vukasinovic.@uzice Slaviša Projević slavisa.projevic@uzice.rs svakog radnog dana (ponedeljak – petak), od 7:30 do 15:00 časova.

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda