Javna nabavka - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
12/08/2019

Javna nabavka – Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

 

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-225/19
Datum: 12.08.2019.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju otvorenog postupka VIII 404-225/19 od 12.08.2019. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom posutpku

1. Podaci o naručiocu: Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,
Internet adresa naručioca: www.uzice.rs
Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava
2. Predmet javne nabavke: Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: mašine za zemljane radove – 43210000-8.
Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 (dve) partije:
Partija 1: MZ Ravni, MZ Drežnik, MZ Skržuti, MZ Gorjani, MZ Krvavci, MZ Krčagovo
Partija 2: MZ Karan, MZ Trnava, MZ Duboko, MZ Mokra Gora, MZ Kremna, MZ Stapari, MZ Volujac
3. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: rad mašina na ugradnji jalovine i izvođenju ostalih zemljanih radova; obim radova definisan predmerom radova; mesto izvođenja radova: teritorija Grada Užica
4. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
5. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
6. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.
Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs
8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-225/19 Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva – NE OTVARATI.
Obavezno navesti broj i naziv partije za koju se ponuda podnosi.
Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.
Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili za više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.
U slučaju da ponuđač podnese ponudu za jednu ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu u jednoj partiji u toj partiji ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Rok za dostavljanje ponuda: 12.09.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 12.09.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
13. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Milica Nikolić, milica.nikolic@uzice.rs

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
Zapisnik o otvaranju ponuda - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
Odluka o dodeli ugovora - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva - Partija 1: MZ Ravni, MZ Drežnik, MZ Skržuti, MZ Gorjani, MZ Krvavci, MZ Krčagovo
Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva - Partija 2 : MZ Karan, MZ Trnava, MZ Duboko, MZ Mokra Gora, MZ Kremna, MZ Stapari, MZ Volujac