Objave

Obaveštenje o donetom rešenju-Hladnjača Petrović doo

25/05/2018
  GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ulica Dim...
Više

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

25/05/2018
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), član...
Više

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

25/05/2018
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), član...
Više

Rani javni uvid povodom izrade PDR za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub – Dubci

23/05/2018
G R A D   U Ž I C E Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. ...
Više

Javna prezentacija UP za izgradnju objekta za stanovanje – odmor (KP 12/21 KO Kremna)

22/05/2018
G R A D   U Ž I C E GRADSKA UPRAVA za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne- poslove ulica Dimitrija Tucovića br. 52 Tel. 031/ 590-178 Fah: 031/ ...
Više

Javna nabavka – Nabavka armirano betonskih cevi za propuste

21/05/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj 404-109/18 21.05.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 60. stav 1. ta...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

17/05/2018
    GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj ...
Više

Javna nabavka – Usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava

17/05/2018
Grad Užice Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV Broj 404-106/18 17.05.2018. godine U ž i c e   ...
Više

Rani javni uvid Plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“

15/05/2018
G R A D   U Ž I C E -Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove- U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl....
Više

Javna nabavka – MZ Stapari – putna infrastruktura

15/05/2018
GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj Broj 404-74/18 15.05.2018. godine U ž i c e   Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o...
Više