Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora
04/08/2022

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora

Javno preduzeće “Veliki park” Užice raspisuje oglas za davanje u zakup prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda:

 1. Poslovnog prostora u viđenom stanju na Gradskom bazenu u Užicu, Nemanjina 150 u Užicu.

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju Gradskog bazena, koji je površine 21,47m2.

 

2. Početna cena mesečno za poslovni prostor iz tačke 1. ovog ugovora se određuje na osnovu cene 1m2, koji iznosi 4,10 eura za treću zonu kojoj pripada navedeni poslovni prostor u dinarskoj protivvrednosti, tako da vrednost zakupa za površinu od 21,47m2 na mesečnom nivou iznosi  52,80 eura bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Visina zakupnine u iznosu od 52,80 Eura predstavlja umanjenje redovne zakupnine u iznosu od 40% od redovne cene.

Zakupnina za navedeni poslovni prostor  obračunava se u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja po kursu NBS i uvećava za PDV od 20% i komunalne i druge obaveze koje terete poslovanje u poslovnom prostoru po računima javnih ili javnih komunalnih preduzeća.

 

 1. Visina depozita za navedeni poslovni prostor iznosi tri zakupnine predviđene za dati poslovni prostor, a to je iznos od 158,40 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja plus PDV.

Depozit se plaća na račun preduzeća broj: 160-384039-28, kod banka Intesa. Depozit za lokal uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Dokaz o uplaćenom depozitu dostavlja se najkasnije do isteka roka za dostavljanje pismenih ponuda. Učesniku na javnom oglasu čija ponuda nije prihvaćena depozit se vraća kada Odluka o davanju pod zakup poslovnog prostora bude konačna. Učesnik na javnom oglasu čija ponuda je prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 5 dana od dostavljanja konačne Odluke ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 1. Vreme trajanja zakupa: pet godina.

 

 1. Obezbeđenje plaćanja zakupnine: najpovoljniji ponuđač je dužan pre ulaska u posed/zaključenja ugovora da položi: blanko sopstvenu menicu, sa meničnim ovlašćenjem, kao instrument obezbeđenja plaćanja zakupnine. U slučaju da zakupac ne plaća uredeno zakupninu, za poslovni prostor koji je izdat u zakup, zakupodavac će naplatiti menicu za iznos dugovanih zakupnina.

 

 1. Razgledanje poslovnog prostora radnim danom od 12-14 sati, počev od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 10.08.2022. godine.

 

 1. Rok za dostavljanje ponuda je 11.08.2022. godine do 10 časova, kada će se izvršiti i otvaranje ponuda i donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

 1. Kriterijum za izbor ponude je visina ponuđene zakupnine, a u slučaju dve ili više ponude sa jednakom zakupninom, sprovešće se postupak pregovaranja, neposredno nakon otvaranja ponuda ako su ponuđači prisutni, a ako nisu prisutni naknadno će im Komisija odrediti rok za odlučivanje između ponuđača koji imaju jednaku cenu, prilikom čega su u obavezi da prilože uredno punomoćje.

 

 1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ispravnu ponudu.

Ispravna ponuda mora da sadrži:

 1. dokaz o uplati depozita u celosti,
 2. iznos ponuđene zakupnine, najniže u visini početne cene iz tačke 2. ovog oglasa, sa naznakom da se uvećava za PDV.
 3.  za fizička lica-ime i prezime, broj lične karte i jedinstveni broj građana JMBG,

-za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj MB, overenu fotokopiju akta o registraciji,

– za pravna lica – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa i punomoćje za lice koje zastupa ponuđača.

Za pravna lica i preduzetnike podnosi se uverenje poreske uprave ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje  nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

 

 1. Ponude se podnose zaključno sa 11.08.2022. godine, pod uslovom da stignu na adresu preduzeća, ulica Veliki park bb. 31000 Užice do 10 sati. Neblagovremene i neuredne ponude se odbacuju bez razmatranja. Na zatvorenoj koverti mora da stoji ne otvaraj, kao i da na koverti stoji naziv poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, površina lokala i adresa gde se nalazi a na poleđini adresa i broj telefona ponuđača.

 

 1. Javno otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama Javnog preduzeća Veliki park, 11.08.2022. godine u ulici Veliki park bb. sa početkom u 10 sati.

 

 1. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 0313518761, od 08-15 časova, i na telefon 0648792858- Danijel Vukajlović

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora