Javni poziv za Javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za finasiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnim parkiralištem/garažom
04/09/2023

Javni poziv za Javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za finasiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnim parkiralištem/garažom

GRADSKA UPRAVA ZA
INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-215/23
Datum:04.09.2023. godine

 

 

Na osnovu člana člana 106. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19 – u daljem tekstu: ZJN) i člana 22. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016 – u daljem tekstu: ZJPPK), naručilac objavljuje:

 

Javni poziv za Javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za finasiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnim parkiralištem/garažom

 

Naziv naručioca: Grad Užice

Adresa: Dimitrija Tucovića 52, Užice, 31000

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta nabavke: Radovi

Naziv predmeta nabavke: Javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za finasiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnim parkiralištem/garažom

Glavna CPV oznaka: 45223300

Podaci o partijama

Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.

Glavno mesto izvršenja: k.p. br. 8454/1, KO Međaj, Užice

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene i kriterijuma kvaliteta

Trajanje ugovora:
u mesecima: 300

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 31.10.2023. 10:00:00

Otvaranje ponuda

Datum i vreme: 31.10.2023. 10:05:00

Mesto: Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, Dimitrija Tucovića br. 52, 31102 Užice