Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine
01/10/2019

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

GRAD UŽICE

u skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine za 2019.godinu raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE PROJEKTA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA IZ OBLASTI ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

 

 

I TEMA KONKURSA

 • ”Moje selo, ulica, zgrada selektuje otpad”

II  CILJEVI KONKURSA

 • Opšti cilj: Zaštita životne sredine smanjenjem količine otpada koji se odlaže na deponiju čime se produžava vek trajanja deponije, podsticanje cirkularne ekonomije, selekcija i reciklaža već upotrebljenog otpada
 • Specifični cilj: Unapređenje sistema i povećanje količine selektovanog otpada, inovativna rešenja i predlozi za unapređenje primarne selekcije i reciklaže otpada.

III USLOVI

 • Pravo na konkurs imaju udruženja i organizacije civilnog društva sa teritorije grada Užica.

IV FINANSIRANJE

 • U Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine Grada Užica planirana su sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara (maksimalni iznos po projektu nije ograničen, ali ne sme biti veći od 300.000 dinara).
 • Troškovi ljudskih resursa koji obuhvataju primanja (honorare, dnevnice) angažovanih na sprovođenju projekta ne mogu iznositi više od 10% sredstava koja se potražuju.

V VREME REALIZACIJE

 • Projekat se mora realizovati do 25.11.2019. godine

VI DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 • Pravilno popunjen prijavni formular;
 • Pravilno popunjeni obrazac budžeta i narativnog budžeta;
 • Pravilno popunjena matrica logičkog okvira;
 • Kopija osnivačkog akta (statut);
 • Potvrda da račun podnosioca predloga projekta nije u blokadi;
 • Završni račun za prethodnu godinu.

VII ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 • Konkursna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici grada Užica
 • Prijave se podnose u tri primerka, preko pisarnice Grada Užica (kancelarija br.12)   ili poštom na adresu Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice;
 • Na koverti mora biti naznaka ”Projekat iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine”;
 • Neblagovremeni projekti neće se razmatrati.

VIII ROK I NAČINI IZVEŠTAVANJA

 • Narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i svu relevantnu dokumentaciju koju Komisija bude zahtevala, aplikant je dužan da dostavi u roku od 10 dana nakon završetka realizacije projekta.

IX IZBOR PROJEKTA

 • Odluku o izboru projekata doneće Komisija za izbor projekata;
 • Odluka o izboru projekata biće doneta u roku koji ne može biti duži od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

X DODATNA OBAVEŠTENJA

 • Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Petra Ćelovića bb – šarena sala, na telefon

592-421 ili e-mail: ekologija@uzice.rs.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

 1. Prijavni formular
 2. Matrica logičkog okvira projekta
 3. Predlog budžeta projekta
 4. Kriterijumi