Obaveštenje o rešenju nosioca projekta "Čiko-travels" doo
27/12/2018

Obaveštenje o rešenju nosioca projekta „Čiko-travels“ doo

 

 

GRAD UŽICE
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ulica Dimitrija Tucović br.52
tel. 031/592-422; faks: 031/513-469

 

Na osnovu čl.10. i čl. 30., a u vezi sa čl.29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik» RS, br.134/04 i 36/09) daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E   O   R E Š E NJ U

              

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je na zahtev nosioca projekta «ČIKO -TRAVELS» DOO, PIB 102524848, MB 17366661, ul. Volujac bb, Užice, sproveden postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat: «Objekat za preradu bukovih trupaca u pružne pragove za železnicu i cepano drvo za ogrev» koji se nalazi u Volujcu, na kat. parceli broj 2177/1 KO Stapari, Grad Užice.

U sprovedenom postupku je doneto rešenje broj VI 502-25/18 od 26. decembra 2018. godine da za napred navedeni projekat: «Objekat za preradu bukovih trupaca u pružne pragove za železnicu i cepano drvo za ogrev» nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 10. stav 6. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Uputstvu o minimalnim uslovima za zaštitu životne sredine izdatih od strane nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine, utvrđuju se minimalni uslovi zaštite životne sredine, koje je nosilac projekta obavezan da sprovede.

U procesu razmatranja zahteva i uviđajem na licu mesta ovo Odeljenje je prilikom odlučivanja posebno uzelo u obzir i to, da je namena zemljišta prema Informaciji o lokaciji za izgradnju na kat. parceli br. 2177/1 KO Stapari, građevinsko zemljište u građevinskom područiju naseljenog mesta i da se uz poštovanje svih minimalnih mera navedenih u ovom rešenju, uticaj na životnu sredinu može smatrati minimalnim i ograničen je na užu oblast oko samog objekta.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u od 09,00 do 15,00 časova, u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove – grada Užica, ulica Petra Ćelovića bb. u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje možete pogledati i OVDE.