Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica
19/03/2018

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

Odeljenje za zaštitu životne sredine
i održivi razvoj
VI Broj 503 – 12/18
Datum: 19.03.2018.god.

 

O D L U K A

o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

 

Na osnovu Odluke gradonačelnika o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti porodičnih objekata i stambenih zgrada II broj 503-12/18 od 15.03.2018.godine, Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu za 2018.godinu (”Sl.list Grada Užica”17/18), Grad Užice,

 

raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

 

I Pravo učešća na Konkursu za sufinansiranje mera energetske efikesnosti imaju vlasnici porodičnih stambenih objekta koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni (prema rešenju za porez), gde se i registruje povećano zagađenje vazduha u zimskom periodu.

II Pravo učešća imaju i vlasnici stanova u stambenim zgradama na gradskom području koje nemaju tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod

III U 2018.godini sufinasiraće se mere:

1. Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim stambenim objektima:

 • Maksimalno učešće Grada do 120.000,00 dinara sa PDV po objektu, odnosno do 50 % iznosa po objektu sa PDV.
 • Planirana sredstava 2.400.000 dinara.

  2. Nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima:
 • Maksimalno učešće grada do 80.000,00 dinara sa PDV po objektu, odnosno do 50 % iznosa po objektu sa PDV
 • Planirana sredstva 1.500.000 dinara.

  3. Nabavka kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične stambene objekte:

 • Maksimalno učešće grada do 85.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 1.500.000 dinara.

  4. Nabavka kotlova na gas
  za porodične stambene objekte:
 • Maksimalno učešće Grada do 60.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.300.000 dinara. 

  5. Nabavka kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama:

 • Maksimalno učešće Grada do 60.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 1.000.000 dinara.

IV DOKUMENTACIJA

       1) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti,
 2. Fotokopija lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu,
 3. Kopija građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
 4. Izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od dve godine,
 5. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, sa fotokopijama ličnih karti ili očitanim čipovanim ličnim kartama za punoletne članove domaćinstva,
 6. Potpisana izjava o korišćenju goriva (za radove pod 1. i 2.),
 7. Potvrda „Užice gas“ a.d. o mogućnosti priključenja na gasovod ukoliko se nabavlja kotao na gas,
 8. Potvrda JKP ”Gradska toplana Užica” da nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod za vlasnike stanova u stambenim zgradama.

       2) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu javnih prihoda budžeta Grada Užica.

       3) Dokumentacija koja se daje na uvid Komisiji prilikom obilaska objekta:

 • Poslednji račun o plaćenim komunalnim obavezama.

      4) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka  radova:

 • Zahtev za povraćaj sredstava
 • Dokaz o završetku radova (potvrda energetskog menadžera Grada Užica),
 • Fiskalne i gotovinske račune,
 • Izveštaj o ispitivanju koeficijenta prolaza toplote proizvođača stolarije, izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela (mera 2.),
 • Popunjen i overen garantni list za materijal, opremu i radove,
 • Ugovor o isporuci gasa (mera 4 i 5),
 • Fotokopija žiro računa podnosioca zahteva za uplatu sredstava.

V Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Užica

VI Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

VII Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod 1.

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/592-421 ili u Odeljenju zaštite i unapređenja životne sredine ul. Petra Ćelovića bb (šarena sala).

Prijava se podnose na sledeću adresu:

Grad Užice, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

ili lično u prijemnu kancelariju broj 9 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2018.GODINU-Ne otvarati

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijavni obrazac
Zahtev za sufinansiranje mera energetske efikasnosti
Izjava o broju članova domaćinstva
Izjava o korišćenju goriva
Zahtev za povraćaj sredstava
Pravilnik