Javni konkurs za popunjavanje položaja
29/05/2019

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Republika Srbija
Grad Užice
Gradsko veće
III broj: 111-12/19
Datum: 21.05.2019. godine

Na osnovu čl. 56. st. 1 i čl. 66. st. 7. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016,-dr. zakon i 47/2018), čl. 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („ Sl. glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018)  čl. 12. st. 2.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik RS», broj 95/2016) i  čl. 80. Statuta grada Užica („Sl. list grada Užica“, broj 4/19),  Gradsko veće grada Užica oglašava

JAVNI  KONKURS

ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

I Organi u kojima se položaji popunjavaju:

 Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti i Gradska uprava za finansije

II   Položaji koji se popunjavaju :

  1. Načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti grada Užica

             Trajanje rada na položaju: 5 godina

Podaci o radnom mestu: Načelnik rukovodi Gradskom upravom za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, predstavlja Gradsku upravu, organizuje i usmerava rad Gradske uprave i odgovara za njen rad, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i međusobnu saradnju unutrašnjih organizacioniih jedinica, prati propise i obavlja složene normativne poslove, predlaže Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, u skladu sa zakonom i Statutom grada Užica, donosi druge opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju prava i dužnosti zaposlenih u Gradskoj upravi (iz oblasti radnih odnosa, plata i drugim naknadama zaposlenih, ocenjivanju rezultata rada zaposlenih, donosi i druga akta u skladu sa zakonom i drugim propisima, raspoređuje rukovodioce odeljenja, šefove odseka i ostale zaposlene u Gradskoj upravi, podnosi izveštaj o radu Gradske uprave Gradskom veću, rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica Gradske uprave, rešava o izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju uslova rada, vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada Užica, kao i drugim opštim aktima Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim  akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet  godine radnog iskustva u struci.

U izbornom postupku proveravaju se  : stručna osposobljenost za rad na položaju-uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, , Zakona o matičnim knjigama, Zakona o opštem upravnom postupku- usmena provera, organizacione sposobnosti, veština rukovođenja i veština komunikacije-usmena provera, razgovorom i uvidom u podatke iz prijave.

  1. Načelnik Gradske uprave za finansije

 Trajanje rada na položaju: 5 godina

Podaci o radnom mestu: Načelnik rukovodi Gradskom upravom za finansije, predstavlja Gradsku upravu, organizuje i usmerava rad Gradske uprave i odgovara za njen rad, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i međusobnu saradnju unutrašnjih organizacioniih jedinica, prati propise i obavlja složene normativne poslove, donosi druge opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju prava i dužnosti zaposlenih u Gradskoj upravi (iz oblasti radnih odnosa, plata i drugim naknadama zaposlenih, ocenjivanju rezultata rada zaposlenih, donosi i druga akta u skladu sa zakonom i drugim propisima, raspoređuje rukovodioce odeljenja, šefove odseka i ostale zaposlene u Gradskoj upravi, podnosi izveštaj o radu Gradske uprave Gradskom veću, rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica Gradske uprave, rešava o izuzeću službenog lica u Gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju uslova rada, vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada Užica, kao i drugim opštim aktima Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz  oblasti ekonomskih nauka na osnovnim  akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet  godine radnog iskustva u struci.

U izbornom postupku proveravaju se: stručna osposobljenost za rad na položaju-uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, poznavanje  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu Republike Srbije, Zakona o porezu na imovinu, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama- usmena provera, organizacione sposobnosti, veština rukovođenja i veština komunikacije- usmena provera, razgovorom i uvidom u podatke iz prijave.

III Mesto rada: Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52.

IV Adresa na koju se podnose  prijave za javni konkurs: Gradska veće grada Užica,  Konkursna  komisija,  31000 Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52,   sa naznakom » Za javni  konkurs».

V Rok za podnošenje prijava na javni  konkurs je 15 dana,  od dana oglašavanja  obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Večernje novosti“.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom  konkursu: Gordana Đorđević, tel. 031/590-162.

VII  Opšti uslovi za rad za rad na položaju: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata,  adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja i naznačen  položaj na koji se konkuriše. Prijava mora biti potpisana.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni  konkurs:

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu ( kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

–  dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (uverenje MUP-a- Policijske uprave);

– za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, dokaz  da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

izjava u kojoj se kandidat  opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to  učiniti organ ;

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika. Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine, u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom  o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16) propisano je između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (čl. 9. st. 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (čl. 103. st.3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti-da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit,  dužni su da saglasno  čl. 7.  Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS“, broj 16/2009, 84/2014,  81/2016 i 60/2018),   podnesu zahtev za polaganje državnog stručnog ispita u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu, odnosno javnog oglasa za postavljenje u organu jedinica lokalne samouprave. Ispitna komisija je dužna da utvrdi vreme polaganja državnog stručnog ispita tako da se ispit održi najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za polaganje državnog stručnog ispita.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, biće obavešteni na   brojeve telefona i adrese koje navedu u svojim prijavama.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  oglasnoj tabli,  a u dnevnim novinama „Večernje novosti“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Obrazac izjave  kojom se  stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ili će to učiniti organ umesto stranke, može se preuzeti na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  ili  u Uslužnom centru Gradskih uprava  grada Užica, kancelarija br.12.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                       PREDSEDAVAJUĆI  GRADSKOG VEĆA

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                Tihomir Petković

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Izjava o saglasnosti za prikuljanju podataka na javnom konkursu za popunjavanje položaja