Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj pčelarstva
17/05/2019

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj pčelarstva

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   –  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  od  3.680.000,00 dinara za razvoj pčelarstva  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 23 poljoprivrednika/ce, starosti od  21-40 godina,  koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  grada Užice, sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje.

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku  novih pčelinjih društava i druge  opreme za  pčelarstvo (košnice, ramovi, centrifuge i sl.)

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum  da imaju između 21 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

Konkurs je otvoren  od 16-og maja 2019. godine do 7-og  juna 2019. godine

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru gradske uprave Užice,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com   i   www.uzice.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović – Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: nada.obradovic@divac.com  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i 031/590-163 – Gradska uprava Užice.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program –  Užice”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

 • poljoprivrednici koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za razvoj pčelarstva  (trenutno imaju posedu  od 0 do 30 pčelinjih društava);
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica;
 • da imaju registrovano PG na teritoriji grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od članova zajedničkog domaćinstva;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika;
 • da su podneli popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom;
 • da nisu zaposleni  u  Gradu  Užice (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave);

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

 • Višečlana porodica i  vezana domaćinstva
 • Lica bez stalnog zaposlenja ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva
 • Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima
 • Jednoroditeljske porodice

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE  POMOĆ KORISNIKU  PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

 • Interesovanja i  znanja
 • Iskustva i  trenutna proizvodnja
 • Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti – data u prilogu
 2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva
 3. Overena Izjava o broju članova domaćinstva
 4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere – kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 10. Za bolesne članove domaćinstva – kopija medicinske dokumentacije
 11. Za poljoprivredna gazdinstva – potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019.godinu
 12. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2019. godinu za PG podnosioca prijave
 13. Dokaz o vlasništvu zemljišta/objekta (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata – mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)
Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Obrazac prijave
Pristanak za obradu podataka o ličnosti