Javna nabavka - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu
10/07/2019

Javna nabavka – Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu

Gradska uprava za
infrstukturu i razvoj
VIII Broj:404-199/19
Datum: 10.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju otvorenog postupka VIII 404-199/19 od 10.07.2019. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u otvorenom posutpku

 

 1. Podaci o naručiocu:Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava

 1. Predmet javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu

    Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45211360-građevinski radovi urbanističkog uređenja

 1. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu

obim radova prema priloženom predmeru radova; više vrsta radova: pripremni radovi, zemljani radovi, armirano-betonski radovi, kamenorezački radovi, završni radovi, ostali radovi.;

Mesto izvođenja radova: Grad Užice – parter ispred Narodnog muzeja

 1. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
 2. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
 3. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
 4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-199/19  Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda:12.08.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 12.08.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 5. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs.

Nataša Vukašinović natasa.vukasinovic@uzice.rs

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu
Zapisnik o otvaranju ponuda - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu
Odluka o dodeli ugovora - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Radovi na rekonstrukciji partera ispred Narodnog muzeja u Užicu