Javna nabavka - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
09/07/2019

Javna nabavka – Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica

Gradska uprava za
infrastrukturu i razvoj
VIII Broj: 404-196/19
Datum: 09.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), Odluke o pokretanju kvalifikacionog postupka VIII 404-196/19 od 08.07.2019. godine, Odluke o priznavanju kvalifikacije broj 07-374/7 od 07.07.2016. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-127/17 od 11.04.2017. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-127/17 od 25.07.2017. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-127/17 od 25.01.2018. godine, Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-127/17 od 27.07.2018. godine i Odluke o ažuriranju liste kandidata VIII 404-127/17 od 24.01.2019. godine,

 

GRAD UŽICE – GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ

Užice, Dimitrija Tucovića br. 52

Upućuje svim kvalifikovanim ponuđačima i istovremeno objaljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 1. Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, upućuje poziv svim kvalifikovanim ponuđačima da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava

 1. Vrsta postupka javne nabavke: kvalifikacioni postupak – druga faza
 2. Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
 3. Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova: izvođenje radova na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica; obim radova definisan predmerom; mesto izvođenja radova: Grad Užice.
 4. Predmet javne nabavke: Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica

    Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Rasvetna oprema i električne svetiljke – 31500000-1.

Predmet javne nabavke je oblikovan u 3 (tri) partije:

Partija 1: zona Centar – Centar Grada, Buar, Duboko, Lunovo selo, Karan, Ribaševina i Trnava

Partija 2: zona Istok – Krčagovor, Sevojno, Potočanje, Krvavci, Zlakusa, Potpeć i Gorjani

Partija 3: zona Zapad – Terazije, Turica, Stapari, Volujac, Bioska, Kremna, Mokra Gora, Bela Zemlja, Ljubanje, Skržuti, Nikojevići, Ravni i Drežnik

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
 2. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

 1. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku kvalifikacioni postupak – druga faza: Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica; broj VIII 404-196/19 – NE OTVARATI. Obavezno navesti broj i naziv partije za koju se ponuda podnosi.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili za više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

U slučaju da ponuđač podnese ponudu za jednu ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu u jednoj partiji u toj partiji ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2019. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

 1. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 2. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 18.07.2019. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.
 3. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.
 4. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 5. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.
 6. Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Milica Nikolić, milica.nikolic@uzice.rs

 

Dokumentaciju vezanu za javnu nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Zapisnik o otvaranju ponuda - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 - zona centar i partiju 2 - zona istok - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Odluka o obustavi postupka za partiju 3 zona zapad - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3 zona zapad - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 zona centar - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 zona istok - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica