Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu UŽICE-GRAD
12/08/2019

Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu UŽICE-GRAD

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl. glasnik RS», br. 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17 i  95/18-dr.zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl. glasnik RS» br. 16/2017 , 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1.Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl. list grada UŽICE-GRAD» « broj 22/19), Gradonačelnik UŽICE-GRAD je dana __________ godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU UŽICE-GRAD
i raspisuje
OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU UŽICE-GRAD

Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Užice - u prvom krugu
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Užice - u drugom krugu