Poziv za dostavljanje prijava - Dodela podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva
17/07/2017

Poziv za dostavljanje prijava – Dodela podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva

Grad Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ d.o.o. objavljuje,

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA 

U OBLASTI ŽIVINARSTVA NA TERITORIJI GRADA UŽICA

ZA 2017. GODINU

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Užica koji planiraju uzgoj živine u toku 2017. godine, da svoje prijave dostave Gradskoj upravi Grada Užica.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva na teritoriji grada Užica za 2017. godinu. Podsticajna sredstva biće opredeljena za tov živine kroz subvencionisanje nabavke kokošaka i petlova rase gološijan.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini.

OPŠTI USLOVI

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ima prebivalište na teritoriji grada Užica,
 2. Da registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status i da se nalazi na teritoriji grada Užica,
 3. Da je izmirio sve poreske obaveze prema Gradu Užicu,
 4. Da poseduje adekvatan prostorni kapacitet koji odgovara nameni, odnosno uzgoju živine,
 5. Da je katastarska parcela na kojoj se vrši uzgoj živine:
 • u vlasništvu podnosioca prijave ili
 • u zakupu od strane podnosioca prijave za period od najmanje 5 godina

PREDMET MERA PODRŠKE

Predmet mera podrške i dodele podsticajnih sredstava predstavlja živina rase gološijan, i to 40 kokošaka i 4 petla po korisniku podsticajnih sredstava.

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan obezbedi sopstveno koofinansiranje u iznosu od 10% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Napomena: Poljoprivredni proizvođači mogu koristiti više različitih mera podrške razvoju poljoprivrede na teritoriji grada Užica za 2017. godinu, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava po korisniku iznosi 250.000,00 dinara bez PDV-a, odobrenih od strane Grada Užica u tekućoj godini.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. Popunjen obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva na teritoriji grada Užica za 2017. godinu,
 2. Fotokopiju lične karte podnosioca prijave ili očitanu ličnu kartu ukoliko se radi o čipovanom dokumentu,
 3. Fotokopiju potvrde o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava Uprave za trezor, za 2017. godinu,
 4. Fotokopiju izvoda biljne strukture Uprave za trezor, za 2017. godinu,
 5. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama – Gradska uprava Grada Užica, kancelarija br. 19,
 6. Fotokopiju ugovora o zakupu katastarske parcele i objekta, zaključenog na period od najmanje 5 godina, ukoliko poljoprivredni poroizvođač nije vlasnik parcele.

Napomena: Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocu prijave.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti živinarstva, a na osnovu priložene dokumentacije.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.

Nakon utvrđivanja liste korisnika, izvršiće se izbor isporučioca živine rase gološijan.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, a direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o. donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon toga, sa korisnikom podsticajnih sredstava se zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Regionalnu razvojnu agenciju „Zlatibor“ d.o.o. o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:

 • Živinu koja je predmet javnog poziva ne otuđi i ne daje drugim licima u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora,
 • Da ishranu i negu živine vrši po preporuci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Užice.

Napomena: U slučaju da se korisnik podsticajnih sredstava ne pridržava bilo koje od gore navedenih stavki, dužan je da živinu koja je predmet javnog poziva vrati u novčanoj protivvrednosti.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično u pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 28.07.2017. godine do 14 časova.

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI ŽIVINARSTVA ZA 2017. GODINU.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 031/523-065, 031/510-098, 590-163. 

Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom, poštom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Obrasci prijave su dostupni  u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o, na adresi Petra Ćelovića bb, 31000 Užice,  u prostorijama Gradske uprave Grada Užica, Odsek za poljoprivredu, kancelarija br. 28, na adresi Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, ili možete preuzeti OVDE.