Објаве

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

06/04/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-44/17 06.04.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17 – Набавка електричне енергије

24/03/2017
На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника гра...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације

17/03/2017
Број: 07-370/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/201...
Више

Обавештење о признавању квалификација у квалификационом поступку – Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења

17/03/2017
Број: 07-349/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње (мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона

17/03/2017
Број: 07-364/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на пословима санације клизишта

17/03/2017
Број: 07-363/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација

17/03/2017
Број: 07-352/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење браварских радова

17/03/2017
Број: 07-377/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката водопривреде ( насипа,регулација и сл.)

17/03/2017
Број: 07-351/8 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на инсталацијама водовода, кишне и фекалне канализације (спољне мреже и пратећи хидротехнички објекти)

17/03/2017
Број: 07-376/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више