Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години
03/03/2020

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години

на основу члана 76. Закона о култури (”Сл. гласник РС”, број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), члана 26. став 1, тачка 4. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) и  Одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину  (Службени лист града Ужица, број 44/19), расписује

КОНКУРС

     ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГА  У 2020. ГОДИНИ

 

I Област

Град Ужице ће  суфинансирати објављивање књига у 2020. години, у циљу унапређења издавачке делатности, кроз подршку ауторима дела, у следећим областима:

– књижевност (поезија, проза, драма)

– уметност (историја уметности, уметничка монографија)

– хуманистичкe и друштвенe наукe.

II Средстава

Одлуком о буџету града Ужица за 2020. годину, опредељена су средства у износу од 370.000,00 динара, буџетска позиција 71 – Специјализоване услуге – Издаваштво.

III Општи услови конкурса

 1. Право учешћа на конкурсу имају аутори дела из области које су наведене овим конкурсом, под условом да имају пребивалиште на територији  града Ужица и изузетно  аутори са пребивалиштем ван територије града Ужица, ако је тема дела везана за ужички крај.
 2. Један аутор може поднети само једну пријаву.
 3. Пријава на конкурс подноси се на пријавном формулару, у три примерка. Пријавни формулар се може преузети на интернет страници града Ужица www.uzice.rs.

Уз  пријаву се доставља:

 • копија готовог рукописа дела – један штампани примерак и један примерак на ЦД-у
 • копија личне карте аутора, а уколико се испуњење услова везаног за пребивалиште не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

Аутор може доставити и потписану стручну рецензију дела  или препоруку.

IV Рок за пријаву

Рок за подношење пријава је 29.05.2020. године.

Пријаве се подносе путем поште на адресу:

Град Ужице

31 000 Ужице, Димитрија Туцовића 52,

са назнаком ”Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години”.

Неће се разматрати:

 • непотпуне пријаве
 • пријаве које се доставе после истека рока за подношење пријава
 • пријаве корисника којима су у 2019. години додељена средства за ове намене, а који нису доставили извештај о утрошку средстава.

Пријаве и приложена докумантација се не враћају.

V.  Критеријуми за оцену пријава и доделу средстава

Приспеле пријаве на конкурс које садржински одговарају наведеним областима у овом конкурсу и испуњавају све наведене опште услове разматраће се у складу са следећим критеријумима:

 • књижевни квалитет;
 • културни и јавни интерес објављивања књиге;
 • промоција културе и културног наслеђа града Ужица;
 • оригиналност и садржајна иновативност дела;
 • буџет пројекта- економичност и укљученост више извора финансирања.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници града Ужица.

Контакт:

Љиљана Јовановић

телефон: 031/590154, 064/8062638

и-мејл: ljiljana.jovanovic@uzice.rs

Број: 651-1/20

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години