Јавна набавка - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
03/03/2020

Јавна набавка – Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-60/20
Датум: 03.03.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности број VIII 404-60/20 од 03.03.2020. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
објаљује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: радови
4. Предмет јавне набавке: Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на одводњавању и површински радови – 45232451-8.
Природа и обим радова и основна обележја радова: 800 м3 чишћења наноса и осулина; 15000 м1 чишћења ригола и уређење банкина.
Место извођења радова: дуж делова ОП и улица на територији града Ужица: Малића брдо – Брана – Крнда; Турица – Сињевац – Стапари; МЗ Равни – Тановића кривина; Кадињача – Поникве (аеродром); улица М.Обреновића, A. Шантића и Мендино брдо у Крчагову; улица Немањина од Сарића осоја ка граду, улица Јосифа Панчића нови део ка Буару; МЗ Крвавци (банкине), пут ка Потпећкој пећини (осулине) и други путни правци по потреби и налогу.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности број VIII 404-60/20 Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 12.03.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 12.03.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
Записник о отварању понуда - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
Извештај о стручној оцени понуда - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
Одлука о додели уговора - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање
Обавештење о закљученом уговору - Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање