Објаве

Јавна набавка – Услуге уступања људских ресурса

18/11/2017
На основу чл. 55., чл. 57 и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавк...
Више

Јавна набавка – Набавка добара за новогодишње украшавање града

16/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-341/17 16.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

16/11/2017
  Република Србија ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге персоналне асистенције одраслим особама са инвалидитетом у обављању свакодневних животних и радних активности

14/11/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-339...
Више

Информисани лакше дишемо

14/11/2017
У складу са јавним конкурсом пројеката организација цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине који финансира Град Ужице на тему...
Више

Донето решење о Координатору ЛАП-а града Ужица

13/11/2017
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-27/17 Датум:10.11.2017.године У ж и ц е На основу члана 100. Статута града Ужица (''Служб...
Више

Донето решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

13/11/2017
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-28/17 Датум:10.11.2017.године У ж и ц е             На основу члана 100. Статута града Уж...
Више

Јавна набавка – Радови на вртићу „Зека“ ради подизања енергетске ефикасности

13/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за финансије V Број 404-336/17 13.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о ...
Више

Јавна набавка – Одржавање и сервисирање фотокопир апарата

10/11/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-327/17 31.10.2017.г...
Више

Јавни оглас за отуђење три гаражна места путем прикупљања затворених писмених понуда

10/11/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више