Тематске радне групе
08/09/2021

Тематске радне групе

Tематскe раднe групe/подгрупe за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028 година:

 1. Јавна управа и добро управљање
 2. Финансије
 3. Комуналне делатности
 4. Локална инфраструктура
 5. Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
 6. Саобраћај и комуникација
 7. Јавна безбедност
 8. Заштита животне средине и енергетика
 9. Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој
 10. Туризам
 11. Образовање, култура, омладина и спорт
 12. Социјална политика и здравствена заштита
 13. Популациона политика
 14. Правосуђе и правни систем
 15. Људска права
 16. Дигитална трансформација
 17. Јавно информисање
 18. Развој парламентаризма
 19. Синхронизација

Чланови тематских радних група/подгрупа, учествују у раду групе у којој су распоређени. Задаци група/подгрупа су:

 • припрема прегледа постојећих планских докумената у оквиру области за које су формиране;
 • припрема тематских прегледа и анализа постојећег стања у Граду;
 • формулисању предлога тематских приоритета, циљева и мера, односно свих елемената садржине Плана развоја у складу са резултатима свеобухватних консултација;
 • подршка координатору и координационом тиму у спровођењу консултација, сарадње са партнерским форумом и јавне расправе, као и приликом извештавања у вези са тим;
 • припрема ажурних информација о току активности за потребе извештавања координатора, координационог тима и документовање процеса;
 • обављање других стручних послова по налогу координатора и координационог тима.