Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за становање - одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна,  на Тари
23/08/2019

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна,  на Тари

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна,  на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Божидар Милошевић  дипл.грађ.инж. Наручилац УП је Далибор Златковић из Лапова, ул. Београдска бр.25.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 23.08.2019.године до 29.08.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна, на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 акључно са 29.08.2019.године.

Оглас и материјал за јавну презентацију истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 16.08.2019. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат
Извод из просторног плана
Катастарско топографски план
План регулације и нивелације
План саобраћаја и озелењавања
План комуналне инфраструктуре
Предлог парцелације
Пројекат архитектуре
Технички опис