Генерални урбанистички план Града Ужица
27/11/2019

Генерални урбанистички план Града Ужица

Генерални урбанистички план Града Ужица је  донет као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја и
представља основ за доношење планова генералне регулације за цело грађевинско подручје града Ужица.

Планом је разрањен  део територије Града Ужица у површини од око 4486 ха.

 

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Генерални урбанистички план Града Ужица
Текстуални део плана
Граница плана и обухват грађевинског подручја са поделом на просторне целине
Графички део плана
Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом
Графички део плана
Функционална организација насеља са претежном наменом
Графички део плана
Функционална организација насеља са претежном и допунском наменом
Графички део плана
Функционална организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом иподелом на зоне
Графички део плана
План организације становања са функционалним унапређењем
Графички део плана
План организације продукције
Графички део плана
План развоја система зеленила, рекреације и спорта
Графички део плана
План организације центара
Графички део плана
Саобраћајна инфраструктура
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Телекомуникациона мрежа
Графички део плана
Водоводна мрежа
Графички део плана
Канализациона мрежа
Графички део плана
Гасификација
Графички део плана
Топлификација
Графички део плана
Заштита и ограничења простора
Графички део плана
Карта спровођења ГУП-а са границама обухвата ПГР-а
Графички део плана